Chémia

  KATALÓG vo formáte PDF na stiahnutie

Online katalóg:

(nieje optimalizovaný pre mobilné zariadenia)

1: Plošné spoje
2: Spájkov.prípr.2
3: Spájkov.prípr.3
4: Spájkov.prípr.4
5: Elektrovod.prípr.
6: Laky
7: Laky2
8: Povrch.ochr.
9: Lepidlá+Čistiace príp.
10: Čistiace príp. 2
11: Čistiace príp.3
12: Čistiace príp.+Mast.
13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
14: 1zložk.hmoty
15: 1zložk.hmoty 2
16: 1zložk.hmoty3
17: 2zložk.hm.Epoxidy
18: 2zložk.hm.Epoxidy2
19: 2zložk.hm.Polyuret.
20: 2zložk.hm.Polyuret2
21: 2zložk.hm.Silikóny
22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
23: Mat.pre formy a modely
24: Mat.pre formy a modely 2
25: Mat.pre formy a modely 3
26: Mat.pre formy 4 a pre LED
27: Mat. pre LED 2
28: Teplovodivé prípravky
29: Teplov.pr.2.
30: Vákuové + Špeciálne prípravky
31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 26.02.2020

Dvojzložkové zalievacie hmoty
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Epoxidy:
MC 28/ W63 výr.:Camattini žltá čierna 2,4kg Pomer miešania: 100:20 Pracovná teplota [°C]: –55 až +130 Doba vytvrdnutia [hod]: 40 Viskozita [mPa.s]: 3500 - 4500 Tvrdosť [Shore]: D80 Pevnosť v ťahu [MN/m Zalievanie transformátorov, odrušovacích filtrov, zapaľovacích cievok. Epoxidový systém charakterizovaný vysokou tekutosťou, veľmi dobrými impregnačnými schopnosťami a ko-nečným vzhľadom. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote, dobré elektrické a mechanické vlast-nosti. Dlhá spracova-teľnosť a nízky exo-term, môže preto byť použitý pre odlievanie väčšieho množstva zmesi. Max. doporu-čená pracovná teplota je +130 °C.
MC 35.1/ W21 výr.:Camattini žltá čierna 1,09kg 25,1 kg Pomer miešania: 100:9 Pracovná teplota [°C]: –35 až +155 Doba vytvrdnutia [hod]: 10 Viskozita [mPa.s]: 4000 - 6000 Tvrdosť [Shore]: D90 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 40-50 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 18-20 Zapuzdrovanie a zalievanie transformátorov, ponorných čerpadiel, odrušovacích filtrov, zapaľovacích sviečok. Je nízkoviskózna a bezrozpúšťadlová živica obsahujúca neabrazívne plnivo. Môžu byť použité 3 rôzne druhy tvrdidiel s rôznou reaktivitou, tak je možné získať materiály tuhé až polotuhé.
MC 155/ W500 výr.:Camattini čierna 1,07kg 5,35kg Pomer miešania: 100:7 Pracovná teplota [°C]: –55 až +155 Doba vytvrdnutia [hod]: 10 Viskozita [mPa.s]: tixotrópny Tvrdosť [Shore]: D90 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 40-50 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 15-18 Zapuzdrovanie a zaliatie malých elektronických súčiastok, diód, led a elektro-nických obvodov. Bezrozpúšťadlový systém obsahujúci neabrazívne plnivo. Po vytvrdení je pevný a tuhý. Materiál je tixotrópny, tzn. že po nanesení nesteká a umožní tak vytvo-renie povlaku na súčiastke, module a pod. Aplikuje sa ponorom, štetcom. Vytvrdzovanie pri izbovej teplote.
MC 62/ W342 výr.:Camattini čierna biela 1,11kg Pomer miešania: 100:11 Pracovná teplota [°C]: +180 Doba vytvrdnutia [hod]: 6 Viskozita [mPa.s]: 1800-2600 Tvrdosť [Shore]: D85 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 28-35 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 20-24 Samozhášavosť podľa UL: áno Na zalievanie elektrických a elektronických dielov. Epoxidový systém, neobsahuje rozpúš-ťadlá a halogény. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote, dobré elektr. a me-chanické vlastnosti.