Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle  Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník a Zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z.

Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom aj Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúceho od dodávateľa sa považuje za to, že kupujúci sa zoznámil s týmto Reklamačným poriadkom.

2. Záručné podmienky

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený typ a parametre výrobku presne zodpovedali potrebám zákazníka.  Zákazník pred kúpou výrobku by mal zobrať do úvahy účel použitia, prevedenie a materiálové zloženie výrobku. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného a sortimentového je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty tovaru.

Počas celej doby užívania zakúpeného tovaru je potrebné, aby zákazník venoval náležitú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je potrebné, aby uvážil všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napríklad využívanie výrobku na nevhodný účel. Nevhodne zvolený typ a parametre nemôžu byť dôvodom k neskorším reklamáciám. Taktiež vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky nemôže byť dôvodom k reklamácii.

3. Základné podmienky reklamácie

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.  Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare počas doby 24mesiacov od jeho prevzatia. V prípade, že obvyklá životnosť tovaru alebo doba spotreby je kratšia, končí záruka touto dobou . Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál, býva jeho obvyklá životnosť

6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.

Kupujúci je povinný čo najskôr po prevzatí tovaru prekontrolovať množstvo a správny druh dodaného tovaru a  najneskôr do 7 dní môže uplatniť reklamáciu na množstvo a nesprávny druh materiálu. V priebehu 14 dní od dodania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť kontrolu kvality dodaných súčiastok a uplatniť prípadnú reklamáciu. Vady súčiastok, ktoré boli spájkované alebo mechanicky upravené , či inak poškodené, nemožno reklamovať. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním prevádzkových podmienok a nesprávnou manipuláciou.

Reklamácia skrytých vád, ktoré nebolo možné zistiť po dobu 14 dní od dodania, môže byť uznaná až po odbornom posúdení predajcom alebo výrobcom.

Zodpovednosť za vady, ktoré vznikli pri preprave tovaru je kupujúci povinný uplatňovať u prepravcu.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa doba záruky predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.

4. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci môže vadný tovar zaslať  poštou (prepravnou službou) alebo osobne doručiť  na adresu spoločnosti Dedovec 1765/283, 017 01 Považská Bystrica. Je vhodné najskôr sa dohodnúť telefonicky alebo elektronickou poštou.

Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o kúpe – faktúru.

Reklamáciu doporučujeme predložiť na vyplnenom formulári  „Reklamačný protokol“, ktorý musí obsahovať popis závady. Tento protokol si možno stiahnuť na našej webovej stránke.

5. Záverečné ustanovenie

Ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, predávajúci vymení vadný tovar za bezchybný alebo vystaví dobropis v hodnote vadného tovaru.

V prípade oneskorenia s úhradou faktúry bude reklamácia riešená až po úplnom zaplatení dodaného tovaru. Tovar zostáva  až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti JL ELEKTRONIC, s.r.o.

Predávajúci neručí za následné škody spôsobené vadným tovarom.