Prehlásenie RoHS

Vážení zákazníci,

Smernica 2011/65/EU RoHS (Restriction of Hazardeous Substances) zakazuje, aby výrobky prichádzajúce na trh po dátume 01.07.2006 obsahovali stanovené škodlivé látky, ktorými sú olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium a samozhášavé prísady PBB a PBDE v nadlimitnom množstve, konkrétne uvedenom v smernici pre jednotlivé prísady, pokiaľ nie je stanovená výnimka v tejto smernici.

Pri elektronických súčiastkach táto smernica znamená predovšetkým významné obmedzenie obsahu olova.

JL Elektronic, s.r.o. dodáva elektronické súčiastky v súlade s uvedenou smernicou a označuje ich na dodacích listoch (viď. ukážka dole):

LF

Súčiastka spĺňa smernicu RoHS (vrátane výnimok podľa prílohy III smernice 2011/65/EU)

Bez označenia

Súlad so smernicou RoHS nemožno preukázať, môže obsahovať olovo.