Dodržovanie nariadenia Reach

REACH alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok, o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky.

Cieľom nariadenia je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, voľného pohybu látok samotných, obsiahnutých v prípravkoch alebo v predmetoch, a súčasne zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácie. Toto nariadenie by zároveň malo podporiť rozvoj alternatívnych metód hodnotenia rizík látok.

Nariadenie by malo do roku 2020 zabezpečiť, aby sa na území európskeho spoločenstva vyrábali a dovážali iba také chemické látky a prípravky, pri ktorých sú známe ich nebezpečné vlastnosti a ďalej, aby sa vyrábali, používali a odstraňovali bezpečným spôsobom.

OZNÁMENIE O SÚLADE S NARIADENÍM REACH v zmysle článku 33 nariadenia (ES) 1907/2006/EC

V súlade s článkom 33, odst.1, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok – REACH, spoločnosť JL ELEKTRONIC,s.r.o. informuje svojich zákazníkov o skutočnosti, že pokiaľ predávaná súčiastka, či už dovezená z EU alebo tretích zemí, obsahuje látku, ktorá spĺňa kritéria uvedené v článku 57 tohto nariadenia a je identifikovaná podľa článku 59 odst.1 tohto nariadenia v koncentrácii vyššej ako 0,1% hm, poskytneme tento údaj príjemcovi pri danej súčiastke s dostatkom informácií umožňujúcich bezpečné použitie, vrátane aspoň názvu tejto látky.

Európska agentúra pre chemické látky (EChA) oficiálne vydala zoznam látok (SHVC), ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritéria. Aktuálna verzia zoznamu je k dispozícii na internetovej stránke:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp