Kontakty

JL Elektronic, s.r.o.
Dedovec 1765/283, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421 908 783 788
e-mail: jlelektronik@jlelektronik.sk

e-mail: obchod@jlelektronik.sk
http:     www.jlelektronik.sk

IČO:        31620175
IČ DPH: SK2020440092

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne,                                                                                  oddiel: Sro, vložka č.2892/R

Bank.údaje
VUB :               SK17 0200 0000 0003 9144 5372
Tatrabanka : SK72 1100 0000 0026 2378 4509