Ochrana osobných údajov – GDPR

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov ( Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Účel spracovávania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru alebo služieb) medzi zákazníkom a prevádzkovateľom (predávajúcim).

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho:

JL Elektronic, s.r.o., Dedovec 1765/283, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31620175, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.2892/R, číslo: +421 42 322723, email: janka@jlelektronik.sk

Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, adresa spoločnosti (kupujúceho), e-mail, telefónne číslo

Tieto osobné údaje sa spracovávajú výhradne kvôli identifikácii zákazníka a spracovaniu objednávky.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Právny základ poskytnutia osobných údajov:

Za účelom plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné.

Právnym základom spracúvania je zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, od 25.5.2018 §13 ods.1pís.b.zákona č.18/52018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sa budú u prevádzkovateľa spracúvať po dobu platnosti zmluvného vzťahu zákazníka alebo dodávateľa a prevádzkovateľa, a po jeho ukončení budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy. Môže o to požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy: janka@jlelektronik.sk